פעמים
has the following definition + add your definition
twice
twice is used in Hebrew
Hebrew meaning
The word פעמים is used in Hebrew meaning twice