εγκαταστήσετε
has the following definition + add your definition
install
install is used in Greek
Greek meaning
The word εγκαταστήσετε is used in Greek meaning install