βιομηχανίας
has the following definition + add your definition
industry
industry is used in Greek
Greek meaning
The word βιομηχανίας is used in Greek meaning industry